Archive | ระบบเครือข่าย

การพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 1 – 4G เป็นอย่างไร

           เครือข่ายไร้สายของโลกเราได้ถูกพัฒนามากขึ้นและรวดเร็ว  ยังมีการพั […]

เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth) คืออะไร

                     Bluetooth (บูลทูธ) เป็นเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบ […]

Firewall (ไฟร์วอลล์) คืออะไร

  การรักษาความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์คที่เรารู้จักกันและมีผู้ใช้งานกันบ […]

Proxy Server คืออะไร

                Proxy  Server  คือเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ก […]

รูปแบบโครงสร้างของเครือข่าย

              สำหรับโครงสร้างของเครือข่ายนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ส่ […]

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย

             สำหรับข้อมูลที่จะรับส่งกันนั้นในระหว่างเครื่องจะมีอุปกรณ์ที่มี […]